संरचना

साधारण सभा

संचालक समिति

व्यवस्थापन समिति

शाखाहरु

A